OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Zasady uzyskania wpisu

Przedsiębiorca, który zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 
Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminie (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 54 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 72 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 60 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wpis do rejestru.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a lub ul. Staszica 2
 
Opłaty:

Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Krosna Nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 Bank Polska Kasa Opieki SA lub
w kasie Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Staszica 2 lub na rachunek bankowy Gminy Miasto Krosno.

 
Termin i sposób załatwienia:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

Załączniki:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013