OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Aktualności
UWAGA !! ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU
2019
01
03
SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 19) od 1 stycznia 2019 roku na terenie miasta Krosna nastąpią zmiany w dotychczasowym systemie segregacji odpadów.

Minister Środowiska określił szczegółowe zasady segregacji i rodzaje pojemników oraz termin wdrożenia tych zmian przez wszystkie gminy w Polsce. Gminy są zobowiązane zorganizować system gospodarowania odpadami na swoim terenie, zgodny z wymogami Rozporządzenia. System jest finansowany z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest premiowana niższą opłatą.

Na terenie miasta Krosna  od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z nowym ogólnopolskim nowym systemem segregacji, odpady  segregujemy z podziałem na 5 frakcji:
- SZKŁO -  POJEMNIK/WOREK ZIELONY
- PAPIER – POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI
- METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - POJEMNIK ŻÓŁTY
- BIO - POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY
- POZOSTAŁOŚCI PO SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE – POJEMNIK CZARNY,SZARY

Pojemnik/ worek niebieski - przeznaczony do zbierania frakcji papieru w skład którego wchodzą odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczonych napisem „Papier”  – jeden raz w miesiącu
Pojemnik/worek żółty - przeznaczony do zbierania łącznie frakcji metali i tworzyw sztucznych  w skład których wchodzą odpady metali, w tym  odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe, oznaczonych napisem  „Metale i tworzywa sztuczne”  – jeden raz w miesiącu
Pojemnik/worek zielony przeznaczony do zbierania frakcji szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła oznaczonych napisem „Szkło” – raz na dwa miesiące
Pojemnik/worek brązowy – przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oznaczonych napisem „Bio”   - co dwa tygodnie

ZASADY SEGREGACJI NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO

  POJEMNIK/WOREK  ŻÓŁTY
wrzucamy: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.),opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian opakowaniowy, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe;
nie wrzucamy: strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

  POJEMNIK/WOREK  ZIELONY – 
wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach;
nie wrzucamy: szkło stołowe – żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI
wrzucamy: opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy. książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy;
nie wrzucamy: papier powlekany folią i kalka, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe, środki higieniczne worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

  POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY
wrzucamy: odpady biodegradowalne – odpady kuchenne wyłącznie pochodzenia roślinnego  resztki żywności pochodzenia roślinnego, obierki z owoców i warzyw, filtry i fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach;  
nie wrzucamy: piasku i kamieni, popiołu z węgla, odchodów zwierzęcych, padłych zwierząt, resztek mięsa, kości i tkanin

POZOSTAŁE ODPADY TRAFIĄ DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE – JEŚLI BĘDZIE ICH MNIEJ, OBNIŻYMY KOSZTY I PRZYCZYNIMY SIĘ DO POPRAWY STANU ŚRODOWISKA I OSIĄGNIECIA NARZUCONYCH NA GMINY OBOWIĄZKÓW OSIĄGNIĘCIA RYGORYSTYCZNYCH WSKAŻNIKOW RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW

  POJEMNIK NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE LUB POZOSTALOSCI PO SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE -
wrzucamy: odpady, które nie zaliczają się do odpadów segregowanych np. worki z odkurzacza, art. higieniczne, lustra, ceramikę, niedopałki papierosów, odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego, tubki po pastach i kremach, trwale zanieczyszczone opakowania spożywcze;
nie wrzucamy: odpadów, które można wysegregować, odpadów niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu RTV AGD, baterii i akumulatorów, leków, odpadów zielonych, popiołów i żużli, materiałów budowlano – rozbiórkowych 

W co wyposaży nas Gmina, a w co musimy wyposażyć się sami ?
Gmina Miasto Krosno w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne zmieszane oraz w pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych kolorach zielonym - szkło, niebieskim papier i tektura i żółtym – metale i tworzywa sztuczne.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć się w pojemniki/worki brązowe na odpady BIO – odpady kuchenne wyłącznie pochodzenia roślinnego. Pojemniki/worki te można zakupić we własnym zakresie lub w przypadku nieruchomości wielolokalowych wydzierżawić u Wykonawcy odbierającego odpady.
Z obowiązku zbierania odpadów biodegradowalnych – kuchennych pochodzenia roślinnego zwolnieni są właściciele nieruchomości na terenie zabudowy jednorodzinnej korzystających z kompostownika  
 
Odpady problemowe – wytwarzane okazjonalnie:


Odpady problemowe, wytwarzane okazjonalnie mieszkańcy miasta Krosna mogą dostarczać bez ponoszenia dodatkowych kosztów do  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK) przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie:
* zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – elektrośmieci
* chemikalia (farby, rozpuszczalniki, itd.)
* oleje przepracowane
* zużyte baterie i akumulatory przenośne
* odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie
* odpady zielone (skoszona trawę, drobne gałęzie drzew i krzewów, liście, zwiędłe kwiaty)
* popioły
* odpady wielkogabarytowe i zużyte opony
* styropian
* wełna mineralna
* elementy konstrukcyjne np. pozostałości płyt kartonowo - gipsowych
 
PSZOK dla mieszkańców miasta Krosna jest czynny: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 -19.00  oraz w soboty w godzinach 8.00-14.30 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013