OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres: listopad – grudzień (6 rata) uiszcza się w terminie do dnia 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

Powyższe wynika z zapisów uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zapisów art. 11 ustawy Ordynacja podatkowa, który stanowi, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. 

Pozostałe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od właścicieli nieruchomości uiszcza się w łącznej wysokości za dwa kolejne miesiące kalendarzowe, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie okresu dwumiesięcznego, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013