OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Krosna
  1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych -PSZOK

zlokalizowany na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, obok składowiska w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.

Właściciel obiektu - Gmina Miasto Krosno

Prowadzący punkt - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Fredry 12 

 

Godziny przyjmowania odpadów: dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 13:00 do 19:00.

  1. Apteki:
Lp. Nazwa Adres
1 Dr. MAX
ul. Czajkowskiego 1
2 Dr. MAX
ul. Wojska Polskiego 41
3 PIGUŁA ul. Bohaterów Westerplatte 18A
4 NIEBIESKA ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 81
5 APTEKA PRYWATNA ul. Krakowska 187
6 RODZINNA ul. Kolejowa 2a
7 "Pod Gwiazdą" ul. Korczyńska 57
8 SŁONECZNA ul. Powstańców Śląskich 31
9 Zielona

ul. Żólkiewskiego142

10 Marta Mikulska  ul. Składowa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do PSZOK-u w Krośnie właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Krosno, w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dostarczać:

1)papier, w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

2) szkło, w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

3) metale i tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

4) bioodpady z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów;

5) bioodpady stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów;

6)przeterminowane leki;

7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

8) chemikalia (farb, rozpuszczalników itp.);

9) oleje przepracowane;

10) zużyte baterie i akumulatory przenośne;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

14) zużyte opony;

15) popiół.

 

Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczana indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi do 2 Mg na nieruchomość na 2 lata. Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obowiązany jest do odbioru od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ponadnormatywnej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych za pobraniem dodatkowej opłaty uiszczonej przez przekazującego ten odpad.

 

Ilość zużytych opon dostarczana indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi do ośmiu opon na nieruchomość na rok. Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obowiązany jest do odbioru od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ponadnormatywnej ilości zużytych opon za pobraniem dodatkowej opłaty uiszczonej przez przekazującego ten odpad.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013