OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Prawo miejscowe

 

  • UCHWAŁA NR XXXV/ 1017 /2021 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno - pobierz
  • UCHWAŁA NR XIV/450/19 RADY MIASTA KROSNA z dnia 29 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia wczęści zopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - pobierz
  • UCHWAŁA NR XXIII/658/20 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno -pobierz
  • UCHWAŁA NR XXIII/659/20 Rada Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - pobierz
  • UCHWAŁA NR XLIII/933/17 Rada Miasta Krosna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
  • UCHWAŁA NR XI/217/15 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz
  • UCHWAŁA NR XLV/899/13 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - pobierz
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013