OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Informacja o odpadach - Źle

Pomimo, że obowiązujące akty prawne nakładają na właścicieli i zarządców terenu obowiązek dbania o jego czystość, proceder nieustannie powstających „dzikich wysypisk” śmieci nadal trwa.


Każdego roku powstają nowe miejsca nielegalnego deponowania różnego rodzaju śmieci. Szczególnie widoczne jest wzdłuż dróg dojazdowych oraz na obrzeżach miasta.
Aby zminimalizować ten niechlubny proceder władze miasta corocznie organizują dla mieszkańców miasta bezpłatne akcje odbioru różnego rodzaju odpadów których utylizacja stwarza najwięcej problemów.

Szacuje się, że na terenie kraju nielegalnych wysypisk śmieci jest około dziesięciu tysięcy z czego na terenie naszego miasta można wyodrębnić ok. 20 notorycznie zaśmiecanych w nielegalny sposób terenów.

 

  


Na miejsca nielegalnego składowania śmieci możemy natknąć się na każdym kroku. Mimo bieżącego zwalczania ich przez władze miasta bez dobrej woli mieszkańców nic się jednak nie zmieni.

Dzikie wysypiska śmieci oprócz ich negatywnego wpływu na czystość środowiska, powodują także wielkie spustoszenie w jakości wizualnej krajobrazu, co często dostrzegamy podczas niedzielnych spacerów.

 

   

 

„Dzikie” wysypiska, w odróżnieniu od legalnych, nie są kontrolowane przez instytucje Sanepidu. W związku z czym stają się wylęgarnią wielu chorobotwórczych bakterii, grzybów oraz innych patogenów. Analizy mikrobiologiczne odpadów wskazują min. na obecność niebezpiecznych pałeczek okrężnicy Escherichra coli, pałeczek z rodzaju proteusz rodzaj: Salmonella, Shigella –wywołujące groźne choroby. Niestety na wysypiska trafiają też odpady niebezpieczne - resztki elektrolitów, farb, lakierów, baterie, przeterminowane leki, które są dużym zagrożeniem, ponieważ zanieczyszczają glebę metalami ciężkimi (kadmem, ołowiem). Toksyczne działanie metali ciężkich może wywoływać uboczne efekty w prawidłowym funkcjonowaniu organizmów żywych. Ponadto w obrębie dzikich wysypisk notuje się podwyższoną koncentrację miedzi, niklu, cynku, chromu, a nawet rtęci. Zaobserwowano również znaczny wzrost agresywności wśród ludzi zamieszkujących zanieczyszczone tereny.

Jednym z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń jakie wywołują dzikie wysypiska śmieci jest powstający bio-gaz, który przyczynia się do samozapłonów wywołując bardzo groźne pożary. Szczególnie narażone są lasy.

 

Zatem biorąc powyższe pod uwagę zadbajmy o otaczające nas środowisko naturalne i wrzucajmy nasze śmieci do pojemników.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Kto wyrzuca śmieci w miejsca na ten cel nie przeznaczone podlega karze grzywny”. Grzywna wynosi od 500 do 5000 zł.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013