OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Informacja dla instytucji, przedsiębiorstw

Zgodnie z zapisami uchwały RADY MIASTA KROSNA w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno:

 

Pojemność pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkałych powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i wyliczona przy uwzględnieniu wskaźnika wytwarzania odpadów według poniższych zapisów:
1) dla szkół, żłobków i przedszkoli – 3 litry/osobę raz na tydzień;
2) dla lokali handlowych – 10 litrów/10m2 powierzchni całkowitej raz na tydzień z zastrzeżeniem posiadania co najmniej jednego pojemnika 120 litrów;
3) dla punktów handlowych poza lokalem – 10 litrów/1 zatrudnionego raz na tydzień z zastrzeżeniem posiadania co najmniej jednego pojemnika 120 litrów;
4)  dla lokali gastronomicznych – 10 litrów/1 miejsce konsumpcyjne raz na tydzień;
5) dla punktów szybkiej konsumpcji – 40 litrów/punkt raz na 2 tygodnie;
6) dla pomieszczeń biurowych, rzemiosła i zakładów wytwórczych oraz innej działalności gospodarczej – 5 litrów/1zatrudnionego raz na tydzień;
7) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu – 5 litrów/łóżko raz na tydzień;
8) dla przychodni lekarskich – 3 litrów/1 pacjenta raz na tydzień;
9) dla ogrodów działkowych - 5 litrów/działkę w okresie od marca do października oraz 2 litry/działkę w okresie od listopada do lutego raz na rok;
10) dla cmentarzy – co najmniej 1100 litrów raz na 2 miesiące.


Podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej, które ze względu na utrudnione warunki techniczne nie mogą posiadać własnego pojemnika do zbierania odpadów, mogą korzystać z pojemnika właściciela sąsiedniej nieruchomości za jego zgodą, przy czym dostosowując jego pojemność, należy uwzględnić normy o których mowa wyżej.

Zaleca się wykorzystanie pojemników o pojemności większej niż w.w., w zależności od powstających na nieruchomości odpadów.
W przypadku prowadzenia obsługi biurowej działalności gospodarczej w części lokalu mieszkalnego odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia tej obsługi zbierane są w pojemnikach przewidzianych dla odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na której usytuowany jest ten lokal mieszkalny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013