OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Informacja dla instytucji, przedsiębiorstw

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXIII/658/20 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno:

 

Pojemność pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkałych powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i wyliczona przy uwzględnieniu wskaźnika wytwarzania odpadów według poniższych zapisów:

1) dla szkół wszelkiego typu – 3l/osobę tygodniowo, 6l/osobę na 2 tygodnie, 12l/ osobę na miesiąc;
2) dla żłobków i przedszkoli - 3l/osobę tygodniowo, 6l/osobę na 2 tygodnie, 12l/osobę na miesiąc;
3) dla lokali handlowych – 50l/10m2 powierzchni całkowitej tygodniowo z zastrzeżeniem posiadania co najmniej jednego pojemnika 120 l;
4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50l/ 1 zatrudnionego tygodniowo z zastrzeżeniem posiadania co najmniej jednego pojemnika 120 l;
5) dla hurtowni – 75l/10 m2 powierzchni handlowej tygodniowo;
6) dla lokali gastronomicznych – 20l/1 miejsce konsumpcyjne tygodniowo;
7) dla kiosków gastronomicznych – posiadanie co najmniej jednego pojemnika 120 l;
8) dla pomieszczeń biurowych, rzemiosła i zakładów wytwórczych oraz innej działalności gospodarczej – 10 l/1zatrudnionego tygodniowo;
9) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu – 5l/tygodniowo na łóżko;
10) dla przychodni lekarskich – 3l/1 pacjenta tygodniowo;
11) dla ogrodów działkowych - 5 l na każdą działkę na terenie ogrodów działkowych w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku oraz 2 l poza tym okresem z zastrzeżeniem, że na każde 50 działek ogródka działkowego przysługuje pojemnik lub pojemniki o maksymalnej pojemności 1100 l;
12) dla innych – 5l tygodniowo.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej, które ze względu na utrudnione warunki techniczne nie mogą posiadać własnego pojemnika do zbierania odpadów, mogą korzystać z pojemnika właściciela sąsiedniej nieruchomości za jego zgodą, przy czym dostosowując jego pojemność, należy uwzględnić normy o których mowa wyżej.

Zaleca się wykorzystanie pojemników o pojemności większej niż w.w., w zależności od powstających na nieruchomości odpadów.
W przypadku prowadzenia obsługi biurowej działalności gospodarczej w części lokalu mieszkalnego odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia tej obsługi zbierane są w pojemnikach przewidzianych dla odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na której usytuowany jest ten lokal mieszkalny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013