OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Edukacja ekologiczna
Warunkiem koniecznym i niezbędnym realizacji celów zarówno w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych jak i poprawy jakości środowiska jest dobrze zorganizowany system edukacji ekologicznej społeczeństwa. Działania edukacyjne władz miasta Krosna są działaniami systemowymi z jasno sprecyzowanymi celami i sposobem ich realizacji. Działania te to edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych na etapie edukacji szkolnej dzieci i młodzieży oraz edukacja pozaszkolna – mieszkańców miasta.
 
Edukacja szkolna to zorganizowany system kształcenia uczniów na wszystkich szczeblach systemu oświaty, nastawiony na wykształcenie w nich umiejętności obserwowania środowiska i zmian w nim zachodzących, wrażliwości na piękno przyrody i szacunku dla niej. Na każdym poziomie edukacji już od przedszkoli, a następnie kolejnych etapach edukacji szkolnej w mieście prowadzona jest edukacja ekologiczna, której głównym zadaniem jest wdrożenie nawyków szeroko pojmowanej ochrony środowiska i działań proekologicznych już od najmłodszych lat. Wszystkie placówki oświatowe w ramach swojej własnej działalności - prowadzą różnego rodzaju formy ekoedukacji poprzez kółka zainteresowań, konkursy szkolne, udziały w krajowych programach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013