OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

 

Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z poźn. zm.) gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych gminy w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych oraz w celu oszacowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
Zgodnie z przepisami, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


„Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno” obejmuje w szczególności:

  • opis systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miasto Krosno,
  • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  • potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  • koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  • liczbę mieszkańców objętą systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Krosno,
  • liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy w zakresie odbioru z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
  • ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
  • ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014 - kliknij aby pobrać

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015 - kliknij aby pobrać

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 - kliknij aby pobrać

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 - kliknij aby pobrać

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018 - kliknij aby pobrać

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 - kliknij aby pobrać

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 - kliknij aby pobrać


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013