OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Akty prawne

Postępowanie z odpadami określają regulacje prawne zawarte w ustawach, rozporządzeniach wykonawczych oraz uchwałach Rady miasta Krosna. 
Każda z wymienionych ustaw obejmuje określone zagadnienia dotyczące odpadów, tworząc system wzajemnie powiązanych i uzupełniających się aktów prawnych. Regulacje prawne obejmują zagadnienia ściśle dotyczące odpadów i stanowią podstawę działań w zakresie ich zagospodarowania. Wprowadzają podstawowe definicje i klasyfikacje odpadów oraz ustanawiają obowiązki posiadaczy odpadów (wytwarzających i odbiorców). Określają również zasady wydawania pozwoleń na działalność związaną z wytwarzaniem odpadów, a także z ich zbiórka i transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem.

 

Rada Miasta w Krośnie, w oparciu o akty prawne podjęła szereg uchwał normujących zasady gospodarowania odpadami na terenie miasta Krosna. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013