OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Správy
EKOINTEGRÁCIA – spolupráca Krosna a Svidníka pri rozvoji ekológie a inovácie – pracovné stretnutie na MsÚ vo Svidníku
2014
03
04
V piatok 21.2. 2014 sa na Mestskom úrade vo Svidníku na úrovni zástupcu primátora, prednostu MsÚ, zástupcov odboru školstva, kultúry, mládeže a športu a odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami odboru životného prostredia mesta Krosno. Na stretnutí bol prerokovaný ďalší postup realizácie projektu EKOINTEGRÁCIA – spolupráca Krosna a Svidníka pri rozvoji ekológie a inovácie, ktorý spoločne realizuje Gmina Krosno a mesto Svidník ako partner.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Karpát v programe CBC Poľskej republiky a Slovenskej republiky 2007 – 2013. Rozpočet projektu zabezpečovaný poľskou stranou je 51 677 €.

 

Mesto Svidník sa podieľa na aktivitách organizovaných pre deti základných a stredných škôl na území mesta, hendikepované detí i celé rodiny, ktoré sa zapoja do propagácie i samotnej separácie komunálneho odpadu. Jedná sa o tieto aktivity:

 

- Výstava výtvarných diel detí a mládeže so zdravotným postihnutím s ekologickou tematikou, resp. použitím odpadov v Krosne a Svidníku;

 

- súťaže na stredných školách v Krosne a Svidníku  s tematikou - Spracovanie projektu a výroba zariadení podporujúcich zber, separáciu a racionálne využitie (alebo využívanie) odpadov žiakmi stredných škôl z Krosna a Svidníka

 

- súťaže pre deti a mládež zo základných škôl Krosna a Svidníka s tematikou -  Spracovanie projektu a výroba stolných hier na ekologickú tému s využitím odpadov,

 

- Výroba filmových spotov propagujúcich separovaný zber odpadov obidvoch miest.

 

- Zriadenie a prevádzka  internetovej stránky s proekologickou tematikou.  Táto je prístupná  na webovej stránke mesta Svidník: http://www.svidnik.sk/projekty-eu/, resp.  na stránke : http://www.naszesmieci.krosno.pl/.

 

Vyvrcholením projektu bude usporiadanie EKOPIKNIKOV v obidvoch mestách na prelome mesiacov máj – jún t. r.  za účasti širokej verejnosti, kde budú ocenení zástupcovia súťažiacich škôl i celých rodín. O ďalších podrobnostiach projektu a možnosti zapojenia sa do aktivít budeme našich občanov  informovať.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013