OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Ciele projektu

Hlavný ciel’: propagácia ekológie a animácie obyvateľov Poľsko-slovenského pohraničia, vyvrcholené spoločnými opatreniami na ochranu životného prostrediaPodrobné ciele/ Špecifické ciele:

1. Ochrana životného prostredia na Poľsko-slovenskom pohraničí cez zvýšenie povedomia obyvateľov o efektívnom odpadovom hospodárstve

2. Rozvoj nových foriem environmentálnej výchovy, ktoré sa použijú počas výučby v školách v mestách Krosno a Svidník.

3. Propagácia "módneho" ekologického životného štýlu- cez zobrazenie pozitívnych aspektov ekológie v mediachCieľové skupiny:

Tento projekt je určený pre tieto cieľové skupiny:

1. Obyvatelia Krosna a Svidníka - v rámci vytvárania webovej stránky; organizovania ekologických piknikov pod názvom "Pre deti bez odpadkov"

2. Cele rodiny - zapojenie ich do praktických opatrení na separovaný zber odpadu. Rodiny budú mať možnosť vyhrať kompostery, ktoré prinesú hmatateľný prínos pre životné prostredie.

3.Sociálne marginalizované skupiny - Deti so zdravotným postihnutím a detí, ktoré navštevujú denné centrá-mladí ľudia z rodín s problémami súvisiacimi s výchovou detí, pôjde o organizovanie výstavy výtvarných prác

4.Mladí ľudia zo stredných škôl v Krosne a Svidníku, kde pôjde o účasť na súťaži o projektovaní a zhotovovaní zariadenia na separáciu odpadu

5. Žiaci základných a stredných škôl v Krosne a Svidníku, kde pôjde o účasť na súťaži o projektovaní a zhotovovaní stolovej hry z odpaduČinnosti vykonávané v rámci projektu:

1. Animácie detí, mladých ľudí a rodín, kde ide o opatrenia na ochranu životného prostredia

-organizácia výstavy umeleckých prác deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a navštevujúce denné centrá,

-organizácia súťaže na stredných školách v Krosne a Svidníku o projektovaní a zhotovovaní zariadenia na separáciu odpadu

-organizácia súťaže pre deti a mladých ľudí zo základných a stredných škôl v Krosne a Svidníku o projektovaní a zhotovovaní stolovej hry z odpadu2.Propagácia ekológie medzi obyvateľmi na Poľsko-slovenskom pohraničí

- Organizácia ekologických piknikov v Krosne a Svidníku pod názvom "Pre deti bez odpadkov"

- výroba spotov týkajúcich sa podpory separovaného zberu odpadov v PL a SK verzií, ktoré budú distribuované na regionálnych webových stránkach, v médiách a na školách.

- vytvorenie a udržiavanie webovej stránky (PL, SK) venovanej ekológií, na jej stránkach budú umiestnené aktuálne údaje o zbere odpadu, aktivity k životnému prostrediu/ na Poľsko-Slovenskej hranici, informácie o environmentálnych súťažiach, ekologické hry a ďalšie aktuálne informácie na tému životného prostredia. Po dokončení realizácie projektu internetová stránka bude spravovaná cez partnerov projektu. V pláne je aj organizovanie opakujúcich sa súťaží na ekológiu (online test) pre obyvateľov.3. Koordinácia a podpora projektu

Tím projektu sa skladá z koordinátorov: projektového, finančného a špecialistu pre odpad.

Zodpovednosť: vykonávanie programu, monitoring, podávanie finančných informácií, finančné účtovanie a propagácia.

Ako súčasťou propagačných aktivít plánuje sa: informačnou tabule, príprava letákov, plagátov
a darčekov, kalendárov, označenie webových stránok, bannery pre stretnutia a pre iné akcie.

Fotoaparát sa použije na dokumentovanie stretnutí a ostatných podujatí, tiež nazhromažďovanie materiálov na webovú stránke.Očakávané výstupy a výsledky:Produkty/ výstupy:

- pracovné stretnutia - 2ks.

- internetová stránka -1 ks.

- informačné a náučné-leták-10 000 ks.

- kalendár-300 ks.

- film-spot (sociálna reklama) -3 ks.

-ceny- sadenice kvetov alebo stromu-400 ks.

-ceny -kontajner -300 ks.

-ceny -kompostér-300 ks.

-vývesný štít-1 ks.

-zložka-1000 ks.

- hry navrhnuté študentmi – 6 ks.

- zariadenie určené pre študentov – 5 ks.Výsledky:

- počet ľudí z Poľska a Slovenska ktorí sa zúčastnia na plánovaných stretnutiach- 10 ľudí vrátane
5 žien a 5 mužov

- vstup na webové stránky-100/mesiac

- počet ľudí ktorí sa zúčastnia na súťaži o projektovaní a zhotovovaní zariadenia na separáciu odpadu (študenti základných a stredných škôl v Krosne a Svidníku)- 1200 ľudí

- počet ľudí ktorí sa zúčastnia pri príprave exponátov na výstavu ( Deti so zdravotným postihnutím
a detí, ktoré navštevujú denné centra v Krosne a Svidníku)- 600 ľudí

- Počet návštevníkov výstavy (z Krosna a Svidníka)- 100 ľudí

- počet ľudí ktorí sa zúčastnia na súťaži o projektovaní stolovej hry z odpadu (žiaci základných
a stredných škôl v Krosne a Svidníku)- 4500 ľudí

- subjekty v ktorej zložke hry distribuované životného prostredia – 30 ks.Univerzálne indikátory:

Produkty:

- počet spoločných udalosti/stretnutí organizovaných prvýkrát (2 x piknik, 2 x výstava, 2 x súťaž – 6)

Výsledky:

- počet účastníkov, ktorí zvýšili ich zručnosti-0

- počet spolupracujúcich inštitúcií po dokončení projektu (mesto Krosno a Svidníku Mesto) -2Cezhraničný dosah:

činnosti opísané v oddiele 3.5 naznačujú, že projekt je cezhraničnej povahy.

1.Projekt prinesie výhody na oboch stranách hranice- činnosti zamerané na organizovanie súťaží, výstav, piknikov a na výrobu spotov bude výhodné pre obe strany pretože to bude prebiehať na oboch stranách hranice v rovnakom čase.

2. Projekt prispeje k odstráneniu prekážok cezhraničných vzťahov spoločenstva a prispeje k integrácií spoločenstva regiónov zapojených do projektu-spoločné organizovanie stretnutí, výstav, súťaží
a piknikov, na ktorých sa zúčastnia zástupcovia Slovenskej a poľskej strany umožní zblíženie obyvateľov regiónov a posilnenie väzby spolupráce.

3. Je vysoko pravdepodobné, že projekt povedie k ďalšiemu rozvoju cezhraničnej spolupráce prostredníctvom uľahčenia hospodárskeho a sociálneho – na základe minulých skúseností týkajúcich sa vykonávania spoločných projektov, je potrebné poznamenať, že každé následné spoločné akcie budú posilňovať spoluprácu, umožňujú lepšie poznávanie a nadviazať priateľstvo.

4.Projekt vytvára stále štruktúry spolupráce – vďaka implementácii projektu sa vytvorí webová stránka, priečinok s stolovými hrami a filmový spot, ktorý môže byť v budúcnosti použitý na podporu výmeny skúseností a znalosti medzi vládami rovnako ako obyvateľmi Poľsko-slovenského pohraničia. Je v pláne organizovanie opakujúcich sa súťaží orientovaných na ekológiu, ktoré budú oznamované na vytvorenej internetovej stránke.

 

Mesto Svidník,

Sovietskych hrdinov 200/33

089 01 SvidníkZahraničný partner sa zaväzuje na1. spolupracovaní pri vykonávaní projektu a najmä:

a)Podieľať sa na činnosti vykonávané cez žiadateľa

b) Podieľať sa na propagácií projektu

c) spolupracovať pri organizovaní výstavy vo Svidníku

d) spolupracovať pri organizovaní súťaži v školách o projektovaní a zhotovovaní zariadenia na separáciu odpadu

e) spolupracovať pri organizovaní súťaži o projektovaní a zhotovovaní stolovej hry z odpadu vo Svidníku

f) spolupracovať pri organizovaní ekologických piknikov s burzami odpadov

g) spolupracovať pri vytváraní sociálnej reklamy

h) spolupracovať pri príprave zložky so stolovými hrami

i) vytvoriť a spravovať internetovú stránku

 

Celkové oprávnené náklady: 51 677,00 EUR

Financovanie z ERDF: 43 925,45 85% (% oprávnených nákladov)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013