OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Początki projektu ZUO sięgają roku 1996, kiedy to Urząd Miasta Krosna zlecił Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie opracowanie Programu gospodarki odpadami w regionie krośnieńskim w świetle potrzeb integracji europejskiej. W konsekwencji podjętych działań opracowano kompleksowe, ponadregionalnego  przedsięwzięcie pod nazwą "Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej poprzez rozwiązanie problemów zagospodarowania odpadów w regionie Krosna", który zakładał całościową, zgodną z BAT (najlepsze dostępne technologie) realizację strategii gospodarki odpadami, uwzględniającej wszystkie wymagania, stawiane przez UE i krajowe akty prawne (m.in.: ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Prawo ochrony środowiska).

 

Wybudowany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów należy do najnowszej generacji zakładów, ukierunkowanych na segregację oraz przetwarzanie odpadów, umożliwiających uzyskiwanie czystego produktu finalnego oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko naturalne. Podstawowym celem powstania ZUO jest stworzenie nowoczesnego, wydajnego i przyjaznego dla środowiska naturalnego oraz dla mieszkańców regionu technicznego rozwiązania problemu sortowania, przetwarzania i składowania odpadów wraz z dystrybucją odzyskanych surowców wtórnych.
Powstały zakład ma za zadanie:

  • intensyfikację selektywnej zbiórki odpadów użytkowych,
  • minimalizację odpadów użytkowych trafiających na składowisko odpadów,
  • wydłużenie czasu eksploatacji istniejącego składowiska przez wydzielenie surowców wtórnych oraz odpadów biodegradowalnych,
  • redukcję zjawisk powodujących uciążliwość takich jak: niekontrolowana produkcja biogazu, emisja odoru, plagi ptactwa i gryzoni, poprzez wydzielenie odpadów biologicznie rozkładalnych z odpadów kierowanych na składowisko,
  • otrzymywanie z odpadów zielonych kompostu.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów tworzą następujące obiekty technologiczne:

  • Gminny Punkt Odbioru Odpadów
  • Hala segregacji odpadów - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i surowców wtórnych
  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  • Kompostownia
  • Sektor demontażu odpadów wielkogabarytowych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013