OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Wydarzenia

Miasto aktywnie angażuje się w pomoc mieszkańcom w legalnym zagospodarowaniu różnych rodzajów przedmiotów lub substancji nieprzydatnych, zwłaszcza niebezpiecznych. Organizowane są cyklicznie zbiórki odpadów oraz akcje. Wszystkie te działania edukacyjne i promocyjne odbywają się pod hasłem „PORZĄDKUJMY WSPÓLNY DOM”

 

Kampania „PORZĄDKUJMY WSPÓLNY DOM” obejmuje m.in.:

 

 

 

 

Edukację ekologiczną mieszkańców, w zakresie zadań mających na celu ochronę środowiska. W ramach akcji powstały „ekotorby”, które zostały rozdysponowane podczas różnych uroczystości i spotkań ekologicznych a także podczas dystrybucji materiałów dla krośnieńskich szkół. Dużą popularnością cieszyły się wśród dzieci i młodzieży szkolnej spektakle teatralne o tematyce ekologicznej.

 

 

Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest jest to kontynuacja akcji prowadzonej od 2002 roku. Prowadzone działania dot. usuwania azbestu wyeliminowały problem jego obecności w składzie dzikich wysypisk. W 2009 roku opracowany został „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krosna na lata 2009 – 2032”, który w całości został sfinansowany ze środków dotacji Ministerstwa Gospodarki. Miasto otrzymano również kwotę 30 000 zł w ramach konkursu Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej dotyczącej problematyki azbestu.

 

Od początku 2002 roku do końca 2013 roku unieszkodliwiono około 533 tony odpadów z 368 miejsc.

 

 

   

 

Zbiórka przeterminowanych lekarstw p.n. „Przeterminowane leki wracają do apteki” zapoczątkowana w 2009 roku spowodowała zebranie do końca 2013 roku ponad 6 ton niebezpiecznych odpadów. Zostały one poddane utylizacji przez specjalistyczną firmę. Działanie to będzie kontynuowane przez najbliższe lata.

 

 

Zbiórka zużytych baterii prowadzona jest w ramach konkursu w placówkach oświatowych p.n. „Poszukiwacze Zaginionych Baterii”. Dotychczas odbyło się już sześć edycji tego konkursu, który cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Łącznie od 2004 – 2012 zebrano ponad 22,5 tony zużytych baterii. Corocznie zwycięzcy konkursu otrzymują bony finansowe, które realizowane są na organizację proekologicznych działań przez poszczególne szkoły.

 

 

Zbiórka termometrów rtęciowych p.n. „Wolę mięć nowy niż stary rtęciowy”, rozpoczęta w czerwcu 2009 roku wspólnie przez Urzędem Miasta Krosna i Siecią Aptek MEDIQ pozwoliła zebrać około 53 kg odpadów zawierających rtęć. W akcji wzięło udział cztery krośnieńskie apteki. Każdy z mieszkańców Krosna po oddaniu starego rtęciowego termometru miała możliwość zakupu po cenie promocyjnej nowy elektroniczny termometr. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem.

 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci – organizowana jest corocznie, w ramach prawidłowego zagospodarowania tych odpadów. Mieszkańcy Krosna zgłaszają telefonicznie informację o ilości i miejscu wystawienia odpadów, które nieodpłatnie są odbierane przez firmę obsługującą akcję. Rocznie zbiera się w ten sposób około 100 ton tych odpadów.

 

 

Zbiórka odpadów zielonych zapoczątkowana w 2007 roku jako akcyjna przerodziła się w stałą zbiórkę, w czasie której mieszkańcy mogą odpady organiczne nieodpłatnie pozostawić na kompostowni zlokalizowanej przy ZUO w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.

 

Na terenie miasta prowadzona jest również segregacja odpadów, którejch efektem jest rosnąca ilość zbieranych surowców wtórnych: szkła, papieru i makulatury oraz tworzyw sztucznych.

 

   

 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci - Pomimo wzrostu świadomości poprzez organizację różnego rodzaju akcji, nadal istnieje problem dzikich „wysypisk śmieci” zlokalizowanych głównie na obrzeżach miasta, które są sukcesywnie usuwane – chociażby w ostatnich latach usunięcie i całkowita likwidacja dzikiego wysypiska przy ul. Sikorskiego.

 

 

Od 2007 roku w mieście prowadzona jest akcja pod hasłem: „Posprzątaj po swoim przyjacielu”, edukująca plakatami, ulotkami. Właściciele psów otrzymali specjalne rękawiczki, łopatki, rozpropagowano informacje o zagrożeniach związanych z odpadami zwierzęcych odchodów. W tym celu zakupiono i zamontowano specjalne kosze. Nawiązano również współpracę z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, policją, strażą miejską, służbami weterynaryjnymi oraz związkiem kynologicznym. Przeprowadzono kampanię społeczną, która stawia sobie za główny cel zmianę mentalności mieszkańców Krosna w zakresie opieki nad zwierzętami.

 

W ramach działań edukacyjnych organizowane są spektakle dla dzieci z krośnieńskich placówek oświatowych: przedszkoli i szkół o tematyce proekologicznej. Edukacja proekologiczna poprzez kontakt z kulturą.

 

 

Corocznie prowadzona jest akcja „Sprzątania Świata”. Miasto Krosno koordynuje działania uczniów krośnieńskich szkół finansując koszty organizacji (zakup worków, rękawic ochronnych, odbiór zgromadzonych w workach odpadów). Akcja ma wymiar nie tylko praktyczny, ale również edukacyjny w odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Miasto aktywnie władcza się w ogólnoświatową akcje „Dnia Ziemi”, poprzez pomoc placówkom oświatowym w przygotowaniu różnych proekologicznych działań.

 

Corocznie miasto bierze aktywny udział w ogólnopolskiej akcji promowania oszczędzania energii elektrycznej p.n. „Godzina dla Ziemi”, która polega na wygaszeniu części oświetlenia ulicznego przez godzinę w wyznaczonym dniu oraz poprzez to zachęcenia do podobnych działań mieszkańców.

 

Z kasy miejskiej są udzielane mieszkańcom dotacje na montaż instalacji kolektorów słonecznych, które są energooszczędne i wykorzystują naturalne i odnawialne źródła energii.

Dotychczas z dotacji skorzystało 25 gospodarstw domowych na łączną kwotę około 50 tys. zł.

 

Każdego roku podczas pikniku rodzinnego „Balony nad Krosnem” zapewniany jest przez miasto przejazd autobusowy z terenu na teren pikniku (lotnisko) i z powrotem. Poprzez te działania mieszkańcy nie korzystali ze swoich samochodów – oszczędzając tym samym paliwo, czas i pieniądze oraz zapobiegając emisji szkodliwych spalin do atmosfery.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013