OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Aktualności
Uwaga Mieszkańcy !
2015
12
30

Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 stycznia 2016 roku

 

Informujemy Państwa, że Rada Miasta Krosna uchwałą Nr XVIII/356/15 z dnia 30 listopada 2015 r. wprowadziła zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie przysługuje właścicielom nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Krosna, na terenie których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Zwolnienie przysługuje rodzinie wielodzietnej składającej się z rodziców (rodzica), małżonka rodzica mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Zwolnienie przysługuje, jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej ujęci zostali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie przysługuje w wysokości 50 % miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadających na każdego członka rodziny wielodzietnej.

 

W celu uzyskania zwolnienia, należy złożyć do Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub przy ul. Staszica 2 następujące dokumenty:
1) wniosek o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kliknij aby pobrać,
2) kserokopie wszystkich informacji dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej - dot. Zarządców nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, tj. spółdzielnie, wspólnoty, TBS...,
3) deklarację uwzględniającą przedmiotowe zwolnienie.


Wnioski można składać od dnia 1 stycznia 2016 r.

Dla usprawnienia i przyspieszenia procedury otrzymania zwolnienia należy posiadać Kartę Dużej Rodziny. Wszystkie informacje na temat Karty dowiedzą się Państwo klikając tutaj.

Ponadto informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – kliknij aby pobrać.


Wszystkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju 14

lub pod numerem telefonu: 13 47 43630

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013