OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Słowniczek

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) zlokalizowany jest przy ulicy Białobrzeskiej 108 w Krośnie.
Najpierw odpady wjeżdżają do hali ZUO. Zostają wyładowane w strefie buforowej odpadów zmieszanych. Stąd podajnikiem dostarczane są do sita bębnowego - serca zakładu. Tam wyodrębniają się trzy podstawowe frakcje. Pierwsza - drobna, oczka do 20 mm. Odpad obojętny, który się wytwarza, przewożony jest na składowisko. Druga - średnia - oczka od 20 - 80 mm, wytwarzają się biofrakcje. Trzecia - oczka powyżej 80 mm. Odpady poddawane są jeszcze segregacji na linii technologicznej.
 W Zakładzie Utylizacji odpadów są dwie linie technologiczne: jedna służy do segregacji odpadów, druga - przetwarzania biofrakcji. Linia do segregacji odpadów, wiąże się z trzecim sitem bębnowym. Odpady podajnikiem przenoszone są do specjalnej kabiny do sortowania. Wybierane są tam użyteczne materiały, reszta zaś trafia na składowisko. Odpady kierowane są do prasy, gdzie zostają zbelowane w kostki, a następnie sprzedawane;

 

Sortownia odpadów znajduje się w hali technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - nie ma osobnego obiektu do sortowania. Do sortowni dostarczane są odpady komunalne zmieszane oraz tzw. surowce wtórne zebrane u źródła, które pochodzą z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie miasta i gmin sąsiadujących. Odpady te podlegają segregacji na poszczególne frakcje handlowe przed skierowaniem ich do odbiorców;

 

Gminny Punkt Odbioru Odpadów (GPOO) - został utworzony w 2006 roku. Zlokalizowany jest na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, obok składowiska w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej. Od 2007 r. przyjmuje on od mieszkańców miasta Krosna odpady - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie oraz zużyte opony.

 

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

 

Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

 

Odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

 

Odpady zielone – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;

 

Odpady z remontów – należy przez to rozumieć frakcje odpadów powstających w wyniku remontów w gospodarstwach domowych;

 

Nieczystości ciekłe – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

 

Zbiorniki bezodpływowe – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

 

Składowisko odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013