OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Krosna
  1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych -PSZOK

zlokalizowany na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, obok składowiska w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.

Właściciel obiektu - Gmina Miasto Krosno

Prowadzący punkt - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Fredry 12 

 

Godziny przyjmowania odpadów: dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15:00 do 19:00 i w soboty w godzinach od 8:00 do 14:30 oprócz dni wolnych od pracy.

 

  1. Apteki:
Lp. Nazwa Adres
1 Dr. MAX
ul. Czajkowskiego 1
2 Dr. MAX
ul. Wojska Polskiego 41
3 PIGUŁA ul. Bohaterów Westerplatte 18A
4 NIEBIESKA ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 81
5 APTEKA PRYWATNA ul. Krakowska 187
6 RODZINNA ul. Kolejowa 2a
7 "Pod Gwiazdą" ul. Korczyńska 57
8 SŁONECZNA ul. Powstańców Śląskich 31
9 Zielona

ul. Żólkiewskiego142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do PSZOK-u w Krośnie właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Krosno, w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dostarczać:

1) przeterminowane leki;

2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki itp.);

3) oleje przepracowane;

4) zużyte baterie i akumulatory przenośne;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8) zużyte opony;

9) odpady zielone pochodzące z zabudowy jednorodzinnej oraz odpady zielone pochodzące z zabudowy wielorodzinnej, stanowiące odpady komunalne;

10) popiół i żużel z palenisk domowych;

11) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013