OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Krosna
  1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych -PSZOK

zlokalizowany na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, obok składowiska w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.

Właściciel obiektu - Gmina Miasto Krosno

Godziny przyjmowania odpadów: dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15:00 do 19:00 i w soboty w godzinach od 8:00 do 14:30 oprócz dni wolnych od pracy.

  1. Apteki:

MEDIQ APTEKA 37002 ul. Czajkowskiego 1
MEDIQ APTEKA 37053 ul. Wojska Polskiego 41
APTEKA PRYWATNA ul. Kochanowskiego 2
APTEKA NIEBIESKA ul. Ks. J. Popiełuszki 81
Apteka Prywatna ul. Krakowska 187
APTEKA "LILA" ul. Kolejowa 2a
APTEKA PRYWATNA "Pod Gwiazdą" ul. Korczyńska 57
APTEKA "WERBENA" ul. Powstańców Śląskich 31
APTEKA "NA ZAWODZIU" ul. Żółkiewskiego 104
APTEKA "POD JAWOREM" ul. Jagiellońska 2e

 

Do PSZOK-u w Krośnie właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Krosno w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dostarczać:

1) przeterminowane leki;

2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki itp.);

3) oleje przepracowane;

4) zużyte baterie i akumulatory przenośne;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

6) odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe (w tym gruz i odpady z betonu, styropian, wełna mineralna, płyty gipsowo-kartonowe), stanowiące odpady komunalne;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8) przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych, które ze względu na swoje właściwości nie nadają się do zbierania w systemie pojemnikowo–workowym, w szczególności: meble ogrodowe, miski, pudełka, koszyki itp.;

9) zużyte opony;

10) odpady zielone pochodzące z zabudowy jednorodzinnej oraz odpady zielone pochodzące z zabudowy wielorodzinnej, stanowiące odpady komunalne;

11) popiół i żużel z palenisk domowych;

12) inne odpady komunalne określone na podstawie przepisów odrębnych;

13) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013