OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Prawo miejscowe

 

  • UCHWAŁA NR XXIX/564/16 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno - pobierz
  • Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.138.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. dotyczące stwierdzenia nieważności § 3.ust. 9 w zakresie treści „niezwłocznie”, § 9 ust. 7 , § 14 ust. 6, ust. 9, ust. 10, ust. 11, ust. 12, ust. 13, § 15 ust. 5 i § 16 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XXIX/564/2016 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno - pobierz
  • UCHWAŁA NR XXIX/563/16 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - pobierz
  • UCHWAŁA NR LII/1109/17 RADY MIASTA KROSNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - LII_1109_17.pdf
  • UCHWAŁA NR XVIII/356/15 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
  • UCHWAŁA NR LII/1108/17 RADY MIASTA KROSNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - LII_1108_17.pdf
  • UCHWAŁA NR XI/220/15 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
  • UCHWAŁA NR XXIX/562/16 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
  • UCHWAŁA NR XI/217/15 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz
  • UCHWAŁA NR XLV/899/13 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - pobierz
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013