OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Prawo miejscowe

 

 • UCHWAŁA NR LVIII/1307/18 RADY MIASTA KROSNA z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno -regulamin.pdf
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność § 5 ust.5, 7, 8, 10, 14 ust.1 pkt 4 i ust.2, 17 ust.2, 18 ust.4, 20 oraz słów ujętych w nawiasie „odległość pomiędzy wystawionymi odpadami a miejscem postoju pojazdu odbierającego odpady nie może być większa niż 15 m” w § 13 ust.2 uchwały Nr LVIII/1307/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno - rostrzygni_cie_nadzorcze.pdf
 • Uchwała nr LXV/1472/18 Rada Miasta Krosna z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno - zmieniaj_ca_28_wrze_nia_2018_r..pdf
 • Uchwała nr VI/142/19 Rada Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno - zmiana_regulaminu_27_luty_2019.pdf
 • UCHWAŁA NR LVIII/1308/18 Rada Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - uchwa_a_szczeg_l_owa_27_kwietnia_2018_r..pdf
 • UCHWAŁA NR LX/1393/18 Rada Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - zmieniaj_ca_szczeg_l_owe_28_czerwca_2018_r..pdf
 • UCHWAŁA NR II/33/18 Rada Miasta Krosna z dnia 6 grudnia 2018 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - zmiana_szczeg_l_owych_6_grudnia_2018.pdf
 • UCHWAŁA NR VI/143/19 Rada Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów -DZ.U._Woj_27_luty_2019.pdf
 • UCHWAŁA NR XVIII/356/15 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 • UCHWAŁA NR XLIII/933/17 Rada Miasta Krosna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tekst_jednolity_termin_30_maja_2017_r..pdf
 • UCHWAŁA NR XI/217/15 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz
 • UCHWAŁA NR XLV/899/13 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - pobierz
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013