OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
O projekcie

Cele projektu:

Cel główny: Promocja ekologii i aktywizacja mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego do podejmowania wspólnych działań proekologicznych.

Cele szczegółowe:

1. Ochrona środowiska naturalnego polsko-słowackiego pogranicza poprzez wzrost świadomości mieszkańców w zakresie efektywnego systemu gospodarki odpadami.

2. Wypracowanie nowych form edukacji ekologicznej, które zostaną wykorzystane podczas zajęć w szkołach w Krośnie i Svidniku.

3. Promowanie „modnego” ekologicznego stylu życia – poprzez ukazanie pozytywnych aspektów ekologii w mediach.

 

Grupy docelowe:

Projekt adresowany jest do następujących bezpośrednich grup docelowych:

1. Mieszkańcy Krosna i Svidnika – w ramach utworzenia strony internetowej; organizacji pikników ekologicznych pn. „Dla dzieci bez śmieci”.

2. Zaangażowanie całych rodzin w praktyczne działania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i możliwość otrzymania nagród np. kompostowników, które przyniosą wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

3. Niepełnosprawne dzieci oraz dzieci, które uczęszczają do świetlic środowiskowych – w tym trudna młodzież z rodzin z problemami wychowawczymi w zakresie organizacji wystawy – grupy marginalizowane społecznie.

4. Młodzież ze szkół średnich w Krośnie i Svidniku w zakresie udziału w konkursie na zaprojektowanie urządzenia wspomagającego segregację odpadów.

5. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w Krośnie i Svidniku w zakresie konkursu na zaprojektowanie gry planszowej o tematyce ekologicznej.

Działania podejmowane w ramach projektu:

1. Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz rodzin w zakresie działań proekologicznych

- organizacja wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz uczęszczających do świetlic środowiskowych,

- organizacja konkursu w szkołach średnich w Krośnie i w Svidniku na zaprojektowanie i wykonanie urządzenia wspomagającego gromadzenie lub segregację odpadów;

- konkurs dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na zaprojektowanie i wykonanie gry planszowej wykonanej z odpadów.

2. Promocja ekologii wśród mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego

- organizacja pikników ekologicznych w Krośnie i Svidniku pn. ”Dla dzieci bez śmieci”;

- wyprodukowanie spotów filmowych dot. promocji selektywnej zbiórki odpadów w wersji PL i SK, które będą rozpowszechniane na regionalnych stronach internetowych, mediach oraz w szkołach,

- utworzenie i utrzymanie strony internetowej (PL, SK) o tematyce proekologicznej; umieszczane na niej będą aktualne dane dotyczące zbiórki odpadów, działań proekologicznych/imprez realizowanych na pograniczu polsko-słowackim, informacje nt. konkursów ekologicznych, gry ekologiczne oraz wszelkie inne bieżące informacje o tematyce proekologicznej, po zakończeniu realizacji projektu strona będzie administrowana przez Partnerów projektu, planuje się cykliczne ogłaszanie konkursów ekologicznych (test internetowy) dla mieszkańców.

3. Koordynacja i promocja projektu

W skład zespołu projektowego wchodzą koordynatorzy: projektu, finansowy i specjalista ds. odpadów. Zakres odpowiedzialności: realizacja działań, monitoring, sprawozdawczość, rozliczenie i promocja. W ramach działań promocyjnych przewiduje się: tablicę informacyjną, oznaczenie ulotek, plakatów i upominków, kalendarzy, oznaczenie strony, banery na spotkania i pozostałe imprezy. Aparat będzie służył do udokumentowania działań i tworzenia materiałów na stronę, organizacja dwóch spotkań roboczych.

 

Oczekiwane produkty i rezultaty:

Produkty:

- spotkania robocze – 2szt.

- strona internetowa – 1 szt.

- ulotka informacyjno-instruktażowa – 10 000 szt.

- kalendarz – 300 szt.

- spot filmowy – 3 szt.

- nagrody – sadzonka kwiatu lub drzewa – 400 szt.

- nagrody – pojemnik (kosz trójdzielny) – 300 szt.

- nagrody – kompostownik – 300 szt.

- tablica informacyjna – 1 szt.

- folder – 1000 szt.

- gry zaprojektowane przez uczniów – 6 szt.

- urządzenia zaprojektowane przez uczniów – 5 szt.

Rezultaty:

- liczba osób z Polski i Słowacji biorących udział w spotkaniach roboczych – 20 osób, w tym kobiet 10 i mężczyzn 10,

- wejścia na stronę internetową – 100/miesiąc

- liczba osób biorąc biorących udział w konkursie na zaprojektowanie urządzenia do segregacji odpadów (uczniowie ze szkół średnich w Krośnie i Svidniku) – 1200 osób,

- liczba osób biorących udział w przygotowaniu eksponatów na wystawę (dzieci i młodzieży niepełnosprawna oraz uczęszczająca do świetlic środowiskowych w Krośnie i Svidniku) - 600 osób

- liczba osób odwiedzających wystawę (goście z Krośna i Svidnika) – 100 osób

- liczba osób biorących udział w konkursie na zaprojektowanie gry ekologicznej (uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z Krosna i Svidnika) – 4500 osób

- podmioty, w których dystrybuowano folder z grami ekologicznymi – 30 szt.

 

Wskaźniki uniwersalne:

Produkty

- liczba wspólnych imprez /spotkań organizowanych po raz pierwszy (2 x piknik, 2 x wystawa, 2 x konkurs – 6

Rezultaty

- liczba uczestników kursów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje – 0

- liczba instytucji współpracujących po zakończeniu projektu (Miasto Krosno i Mesto Svidnik) - 2

Wpływ transgraniczny:

Działania opisane w pkt. 3.5 wskazują jednoznacznie, że projekt ma charakter transgraniczny.

1. Projekt przyniesie korzyści odczuwalne po obu stronach granicy – działania związane z konkursami, wystawami, piknikami oraz produkcją spotu i strony internetowej przyniosą korzyści dla obu stron, gdyż będą realizowane po obu stronach granicy jednocześnie.

2. Projekt przyczyni się do znoszenia barier w kontaktach społeczności przygranicznych i wpłynie na integrację społeczności regionów objętych projektem – wspólna organizacja spotkań, wystaw, konkursów oraz pikników ekologicznych, w których udział wezmą przedstawiciele strony polskiej oraz słowackiej pozwoli na zbliżenie ze sobą mieszkańców regionów oraz wzmocnienie więzi współpracy.

3. Projekt stwarza podstawy do dalszego rozwoju współpracy transgranicznej poprzez ułatwienia ekonomiczno-społeczne – na podstawie wcześniejszych doświadczeń związanych ze wspólną realizacją projektów, należy stwierdzić, że każde kolejne, wspólnie podjęte działanie wzmacnia współpracę, pozwala na lepsze zapoznanie się i nawiązanie przyjaźni.

4. Projekt tworzy trwałe struktury współpracy – dzięki realizacji projektu utworzona zostanie strona internetowa, folder z grami planszowymi oraz spot promocyjny, które w przyszłości posłużyć mogą do dalszej wymiany doświadczeń i wiedzy zarówno pomiędzy samorządami jak i mieszkańcami polsko-słowackiego pogranicza. Planuje się organizację cyklicznych konkursów internetowych o tematyce ekologicznej, które ogłaszane będą na utworzonej stronie internetowej.

 

6.2.4 Nazwa i rola partnera zagranicznego:

 

Miasto Svidnik,

Sovietskych hrdinov 200/33

089 01 Svidnik

 

Partner zobowiązuje się do:

1. Współpracy przy realizacji projektu, a w szczególności do:

a) Udziału w działaniach realizowanych przez Wnioskodawcę.

b) Udziału w promocji projektu.

c) Współpracy przy organizacji wystawy w Svidniku.

d) Współpracy przy organizacji konkursu w szkołach na zaprojektowanie i wykonanie urządzenia do segregacji odpadów w Svidniku.

e) Współpracy przy organizacji konkursu na zaprojektowanie i wykonanie gry planszowej z odpadów w Svidniku.

f) Współpracy przy organizacji pikników ekologicznych z giełdami odpadów.

g) Współpracy przy produkcji spotu filmowego.

h) Współpracy opracowaniu folderu z grami planszowymi.

i) Utworzenia i administrowania strony internetowej.

 

6.2.5 Budżet projektu (w EUR):

Całkowite koszty kwalifikowalne: 51 677,00 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 43 925,45EUR 85% (% kosztów kwalifikowalnych)

 

7. Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację projektu:
- Koordynator projektu – Izabela Urbanek, Inspektor w Biurze Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Krosna, tel. 13 47 43 304, e-mail urbanek.izabela@um.krosno.pl
- Specjalista ds. gospodarki odpadami – Katarzyna Dziamba-Kawula, Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, tel. 13 47 43 666, e-mail dziamba-kawula@um.krosno.pl
- Koordynator finansowy – Katarzyna Witoń – Inspektor w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miasta Krosna, tel. 13 47 43 323, e-mail witon.katrzyna@um.krosno.pl
- Koordynator projektu ze strony Partnera – Miasta Svidnik – Vladimir Popik, odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja Mestský úrad Svidník, tel. tel.: +421544863620, e-mail popik@svidnik.sk
 
Ważne linki:
http://www.karpacki.pl
http://pl.plsk.eu/index

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013