OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Informacja dla instytucji, przedsiębiorstw

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXIX/564/16 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno:

 

"§ 11. 1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty prowadzące działalność użyteczności publicznej zobowiązane są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując ich pojemność do swoich indywidualnych potrzeb oraz uwzględniając następujące normy:
1) 3 l - na każde dziecko, ucznia lub pracownika w żłobku, przedszkolu lub szkole;
2) 5 l - na każdą osobę zatrudnioną poza handlem i usługami;
3) 10 l - na każdą osobę zatrudnioną w handlu i usługach;
4) 20 l - na jedno łóżko (lub miejsce) w szpitalach, internatach, domach opieki;
5) 5 l - na każdą działkę na terenie ogrodów działkowych w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku oraz 2 l poza tym okresem.
Dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek.

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej, które ze względów technicznych nie mogą posiadać własnego pojemnika do zbierania odpadów, mogą korzystać z pojemnika właściciela sąsiedniej nieruchomości za jego zgodą, przy czym dostosowując jego pojemność, należy uwzględnić normy o których mowa w ust. 1.

3. Podmioty wymienione w ust. 2 zobowiązane są do ponoszenia opłat za odebranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

4. W przypadku prowadzenia przez podmiot działalności handlowej branży spożywczej lub gastronomicznej, zobowiązany jest on do ustawienia w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu dodatkowych koszy na odpady komunalne.

5. Zarządcy ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia ogrodów działkowych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymania czystości wokół nich oraz zapewnienia systematycznego ich opróżniania.".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013