OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Gminny Punkt Odbioru Odpadów

W 2006 roku został utworzony Gminny Punkt Odbioru Odpadów (GPOO) dla mieszkańców naszego miasta. Zlokalizowany jest na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, obok składowiska w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej. Od 2007 r. przyjmuje on od mieszkańców miasta Krosna odpady - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie oraz zużyte opony.

GPOO przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

 

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony, 
 • odpady zielone (liście, trawa, drobne gałęzie),
 • popiół,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • styropian,
 • oleje przepracowane.


 

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii dostarczane do GPOO przez mieszkańców Krosna są i będą odbierane bezpłatnie. Natomiast mali i średni przedsiębiorcy (MSP), którzy wytwarzają niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych mogą odpłatnie przekazać niektóre odpady do GPOO. Zazwyczaj odpady te trafiają do strumienia odpadów komunalnych i deponowane są w środowisku. Zaletą takiego systemu jest ograniczenia skażenia środowiska, a także profity finansowe, które mogą wspomagać funkcjonowanie takiego punktu. Aby zbiórka odniosła pożądany rezultat, proponuje się przeprowadzenie kampanii  edukacyjnej dla mieszkańców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013